Klimaat en het agrarisch gebied

Het water dat van het erf, de akker of het perceel afstroomt in bijvoorbeeld de sloot, heeft invloed op de waterkwaliteit. In het water kunnen namelijk bestrijdingsmiddelen en meststoffen zitten. Een van de taken van het waterschap is zorgen voor schoon water. Boeren en loonwerkers zorgen er samen met het waterschap voor dat de waterkwaliteit in orde blijft. Hierover zijn afspraken gemaakt die zijn opgenomen in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Lesmateriaal

Afstromen van vuil water op erf, akker en perceel

In deze 3 filmpjes zie je voorbeelden van hoe je kunt omgaan met het afstromen van vuil water op het erf, de akker en het perceel.

Voorkomen afstromen vuil water op het erf.
Voorkomen afstromen van vuil water op akkers.
Voorkomen afstromen van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater bij het schoonmaken van spuitmachines.

Goed bodembeheer, verdichting en verzilting

Door klimaatverandering zijn er steeds vaker korte hevige regenbuien, maar ook langere periodes van droogte. Dit heeft gevolgen voor de watervoorziening voor de landbouw en de natuur. Het is daarom belangrijk om aan goed bodembeheer te doen. Daarmee kun je inspelen op de veranderingen en toekomstgericht te werk gaan. Deze 3 filmpjes gaan over de problemen van de bodem en geven tips en voorbeelden voor goed bodembeheer.

Bodemverdichting, wat is dat?
Beter bodembeheer en het voorkomen van verdichtingen.
Wat zijn de gevolgen van verzilting?

Herinrichting, waterberging en natuurvriendelijke oevers

Door de klimaatverandering moeten de waterschappen aanpassingen doen om grote hoeveelheden regenwater te kunnen opvangen. Het opgevangen regenwater proberen ze zo goed mogelijk vast te houden. Bijvoorbeeld door de aanleg van stuwen, de herinrichting van beken en de aanleg van waterbergingen. Daarnaast legt het waterschap natuurvriendelijke oevers aan. Dat is goed voor een betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit. Al deze maatregelen kunnen gevolgen hebben voor boeren en natuurorganisaties. Daarom overlegt het waterschap vaak met hen.

Waterberging waterschap De Dommel
Water vasthouden met stuwtjes
Natuurvriendelijke oevers: Boer Mart geeft inzicht

Bos

Samenwerking waterschap De Dommel en coalitie Bos en Hout

Zee

Samenwerking waterschap Scheldestromen en Waterhouderij Walcheren

Landbouw

Samenwerking waterschap Vechtstromen en coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers

Teeltvrije zone

De teeltvrije zone ligt tussen het landbouwperceel en de sloot. In die zone mogen geen gewassen geplant worden. Dat voorkomt uitspoeling van bestrijdingsmiddelen en meststoffen naar de sloot.

> Download infographic Teelvrije zone

Kringloop maaisel

Waterschappen maaien de natuurvriendelijke oevers, waterbergingen en slootkanten. Dit maaisel gaat naar de boeren, die het gebruiken als bodemverbeteraar voor het land.

> Download infographic kringloop maaisel

Inspiratiekaarten

Met dit lesmateriaal, waaronder kaarten en opdrachten, kunnen studenten zelf ontdekken wat ze kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan.

Gevolgen klimaatverandering

Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering? Kijken naar droogte, laat deze inspiratiekaart de processen zien die leiden tot droogtesituaties. Je kijkt naar de gevolgen van droogte en de mogelijkheden om deze gevolgen te beperken. We kijken naar de gevolgen voor verschillende gebruikers, inclusief de gevolgen voor studenten als inwoners. Niet alle gevolgen zijn overal in Nederland van toepassing, want droogte heeft voor verschillende bodemtypes uiteenlopende gevolgen. Dat betekent dat droogte in Brabant andere gevolgen heeft dan droogte in Friesland.

Aanvullend lesmateriaal op dit onderwerp