Luchtfoto van Ruimte voor de Rivier-project Zwolle

Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Zij zorgen voor droge voeten, schoon water en voldoende water.

zoek waterschap

Nederland onder water

25% van Nederland ligt onder zeeniveau. 59% van Nederland zou onder water komen te liggen, als we niets aan waterbeheer zouden doen.

Dijkwachten op de dijk

De waterschappen beheren 18.000 km dijken, 225.000 km watergangen, 7.500 km wegen en zuiveren jaarlijks zo'n 2.000.000.000 m3 afvalwater.

Zeeweringinspecteur van waterschap Scheldestromen op het duin

Er werken zo'n 12.000 mensen bij de waterschappen. Bijvoorbeeld als zuiveringstechnicus, crisiscoördinator, dijkinspecteur, innovator, of peilbeheerder.

Hetty Klavers, dijkgraaf van waterschap Zuiderzeeland.

De waterschappen worden bestuurd door 21 dijkgraven, 104 dagelijks bestuursleden en 641 algemeen bestuursleden.

Strandje met badgasten bij Zoetermeer

Inwoners en bedrijven mogen meebeslissen over het bestuur van hun waterschap. Elke 4 jaar worden er waterschapsverkiezingen gehouden.

Bulldozers op dijk in Friesland

De waterschappen financieren hun werk door het heffen van belastingen. Alle inwoners betalen mee aan het schoon, droog en veilig houden van Nederland.

Tractor aan het maaien in weiland

De waterschappen onderhouden de dijken. De dijken moeten hoog en sterk genoeg zijn om het water van de zee en de rivieren tegen te houden.

Meisje springt in het water

De waterschappen zorgen voor een goede waterkwaliteit. Dat is niet alleen voor de natuur, maar ook voor mensen fijn.

Bassin van rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Winterswijk

De waterschappen willen goed met het milieu omgaan. Zij maken het afvalwater op een natuurlijke manier schoon, met de hulp van bacteriën.

Natuurlijke oever

De waterschappen houden rekening met de natuur. Bijvoorbeeld door gebieden aantrekkelijker te maken voor bijzondere planten en dieren.

Interieur van gemaal

De waterschappen zorgen voor een goede waterstand en de aan- en afvoer van water. Nederland heeft ruim 3.000 polders die drooggehouden moeten worden.

Zonnepanelen op waterschapsterrein Leiduin

De waterschappen kijken altijd hoe ze duurzamer en goedkoper kunnen werken. Bijvoorbeeld door het opwekken van groene energie op zuiveringsinstallaties.

bekijk energiekaart