Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Zij zorgen voor droge voeten, schoon water en voldoende water.

zoek waterschap

Zeespiegelstijging ©Graphic Alert

25% van Nederland ligt onder zeeniveau. 59% van Nederland zou onder water komen te liggen, als we niets aan waterbeheer zouden doen.

De waterschappen beheren 18.000 km dijken, 225.000 km watergangen, 7.500 km wegen en zuiveren jaarlijks zo'n 2.000.000.000 m3 afvalwater.

Er werken zo'n 11.000 mensen bij de waterschappen. Bijvoorbeeld als zuiveringstechnicus, crisiscoördinator, dijkinspecteur, innovator, of peilbeheerder.

De waterschappen worden bestuurd door 21 dijkgraven, 104 dagelijks bestuursleden en 641 algemeen bestuursleden.

Inwoners en bedrijven mogen meebeslissen over het bestuur van hun waterschap. Op 20 maart 2019 zijn er weer waterschapsverkiezingen.

De waterschappen financieren hun werk door het heffen van belastingen. Alle inwoners betalen mee aan het schoon, droog en veilig houden van Nederland.

De waterschappen onderhouden de dijken. De dijken moeten hoog en sterk genoeg zijn om het water van de zee en de rivieren tegen te houden.

De waterschappen zorgen voor een goede waterkwaliteit. Dat is niet alleen voor de natuur, maar ook voor mensen fijn. Nederland heeft ongeveer 650 officiële zwemwaterlocaties.

De waterschappen willen goed met het milieu omgaan. Zij maken het afvalwater op een natuurlijke manier schoon, met de hulp van bacteriën.

De waterschappen houden rekening met de natuur. Bijvoorbeeld door gebieden aantrekkelijker te maken voor bijzondere planten en dieren.

De waterschappen zorgen voor een goede waterstand en de aan- en afvoer van water. Nederland heeft ruim 3.000 polders die drooggehouden moeten worden.

De waterschappen kijken altijd hoe ze duurzamer en goedkoper kunnen werken. Bijvoorbeeld door het opwekken van groene energie op zuiveringsinstallaties.

bekijk energiekaart