Medewerker financiële administratie

Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 15 maart, 2021
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor de crediteurenadministratie. Dat betekent dat je zorgt voor de uitvoering van diverse financieel-administratieve werkzaamheden. Bijvoorbeeld het doen van betalingen en bewaken van grootboekrekeningen. Ook ondersteun je bij het periodieke afsluitingsproces.


Bekijk vacature

Strategisch adviseur

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 08 maart, 2021
Uren: 36
Je vormt samen met het MT water een brugfunctie tussen bestuur en organisatie van het primaire proces. Het MT water bestaat uit: de directeur water, de resultaatmanagers, de manager uitvoering en de opdracht- gever. Je staat de directeur water als adviseur en sparingpartner bij in haar opdracht.


Bekijk vacature

Specialist i-veiligheid industriële automatisering (ICS)

Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 10 maart, 2021
Uren: 36
Je bent goed in het ontwerpen en ontwikkelen van beveiligings- oplossingen voor de procesautoma- tisering (PA), die bijdragen aan de detectie en preventie van aan cyberincidenten gerelateerde verstoringen. Je bent in staat om relevante indicatoren van cyber-incidenten te detecteren en te analyseren.


Bekijk vacature

Ontwerpspecialist

Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 02 maart, 2021
Uren: 36
Als ontwerpspecialist ontwerp en construeer je het elektrotechnische deel van waterschapsinstallaties en stel je functionele en technische ontwerpen, bestekken en programma’s van eisen op. Je werkt samen in ontwerpteams voor afstemming over voortgang, kwaliteit en ontwerpkeuzes.


Bekijk vacature

Projectondersteuner

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Binnendienst
Sluitingsdatum: 08 maart, 2021
Uren: 32
Je bent onderdeel van het projectteam, denkt mee, hebt een signalerende functie om het team optimaal te laten functioneren en geeft gevraagd en ongevraagd ondersteuning. Je helpt bij de organisatie van diverse bijeen- komsten. Je kunt hierbij denken aan bewonersavonden.


Bekijk vacature

Ecoloog

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 11 maart, 2021
Uren: 36
Je bent ambassadeur van alle flora en fauna in de Delflandse (onder)water- wereld. Je zet je in voor een zo optimaal mogelijke waterkwaliteit. Hierbinnen zijn je kerntaken: het inhoudelijk adviseren over de inrichting en effectiviteit van mogelijke maatregelen voor de ecologische waterkwaliteit.Bekijk vacature

Procesvaardige ecoloog

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 11 maart, 2021
Uren: 36
Met jouw kennis/kunde op het gebied van flora, fauna en procesmanagement zorg jij samen met de afdeling voor 'schoon en levend water'. Je kerntaken hierbinnen worden het samen met andere partijen (zoals gemeenten) bedenken van effectieve maatregelen om de (ecologische) waterkwaliteit te verbeteren.


Bekijk vacature

Senior adviseur watersysteemanalyses

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 11 maart, 2021
Uren: 36
Initiëren, coördineren en uitvoeren van watersysteemanalyses die de basis vormen voor op- en bijstellen van (waterkwaliteits)­maatregelen. Inhou- delijk adviseren over de inrichting en effectiviteit van mogelijke maatregelen in relatie tot chemische en ecolo- gische kwaliteit van oppervlaktewater.


Bekijk vacature

Informatiemanager

Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 08 maart, 2021
Uren: 28-36
Je adviseert over strategische vraagstukken op het gebied van informatisering/automatisering en vertaalt deze naar tactisch niveau. Door (mede) ontwikkelen van beleid, jaarplan, informatiearchitectuur en stuurinformatie maak jij de verbinding tussen het informatiebeleid en ondersteunende systemen.


Bekijk vacature

Teamleider Automatisering

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 07 maart, 2021
Uren: 36
Je zorgt met je team voor het maken van goede resultaatsafspraken met klanten en leveranciers, voor realisatie van die afgesproken resultaten en voor het voortdurend verbeteren van de eigen werkprocessen (kwaliteit, efficiëntie). Je coacht je teamleden en zorgt voor de gewenste ontwikkeling.


Bekijk vacature

Toezichthouder civiele techniek en bouwkunde

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 17 maart, 2021
Uren: 36
Naast het houden van toezicht op projecten en het onderhouden van contacten neem je de civieltech- nische/bouwkundige werkvoorbe- reiding van de projecten op je. Denk daarbij aan tekenen, bestekken schrijven en de beoordeling van documenten van adviesbureaus en communiceer je met de omgeving.


Bekijk vacature

Teamleider technisch management en ondersteuning

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 17 maart, 2021
Uren: 36
Je zorgt voor zowel (door)ontwikkeling van het team technisch management en ondersteuning, alsmede de groei en ontwikkeling van individuele medewerkers en de begeleiding van nieuwe collega’s zodat zij snel thuis raken in de organisatie en het vakgebied. Je bent lid van het MT.


Bekijk vacature

Applicatiebeheerder

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 17 maart, 2021
Uren: 36
Je waarborgt de continuïteit en beschikbaarheid van applicaties en informatiesystemen. Je beheert bestaande toepassingen op gecon- troleerde wijze en implementeert nieuwe software en functionaliteiten. Je communiceert proactief met interne klanten, Team Informatiemanagement en leveranciers.


Bekijk vacature

Coordinator fysieke beveiliging

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Alle
Sluitingsdatum: 17 maart, 2021
Uren: 36
Je stelt projectplannen op voor uit te voeren beveiligingsmaatregelen en zorgt voor uitvoering ervan. Je treedt ook zelf op als projectleider van investeringen, onderhoud en aansturing. Daarbij pas je onze methodiek van projectmatig werken toe. Je werkt samen met collega’s van digitale beveiliging.


Bekijk vacature

Bedrijfsanalist

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 02 maart, 2021
Uren: 36
Als bedrijfsanalist verdiep je je, met het oog op informatiebehoefte, continu in de technologische kansen die er op de markt zijn voor de informatie- voorziening in de waterketen. Je bent sparringpartner voor management, informatiemanagers, projectleiders, programmamanagers en gegevens- eigenaren.


Bekijk vacature

Senior adviseur assetmanagement

Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 08 maart, 2021
Uren: 36
Je geeft advies aan verantwoordelijke afdelingshoofden/ddirectie bij het praktisch toepassen van assetmanagement. Binnen het lopende programma Assetmanagement help je initiatieven en instrumenten werkend te krijgen, zodat principes van assetmanagement dagelijkse praktijk wordt binnen de organisatie.


Bekijk vacature

Beleidsmedewerker hydrologie

Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 15 maart, 2021
Uren: 36
Je voert modelanalyses uit van het functioneren van ons watersysteem per polder, rapporteert hierover en adviseert over te nemen maatregelen. Je betrekt hierbij relevante vakdisci- plines en verzamelt, produceert en beheert relevante watersysteem- informatie. Je bouwt intern en extern je netwerk op.


Bekijk vacature

Junior medewerker ecologie

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 25 februari, 2021
Uren: 28
Je hebt een belangrijke rol in de praktische begeleiding van beheer, denk hierbij aan ecologisch advies rondom onderhoud van watergangen en waterkeringen. Samen met beheerders, projectleiders en onze (externe) samenwerkingspartners ga jij het veld in voor advies op het gebied van natuurontwikkeling.


Bekijk vacature

Systems engineering specialist

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 08 maart, 2021
Uren: 36
Als SE-specialist ben je verant- woordelijk voor het inrichten en de borging van Systems Engineering (SE) binnen projecten en maakt dit onderdeel van onze werkwijze. Je ondersteunt projectteams bij het toepassen van SE. Je coacht en leidt medewerkers van de afdeling op, op het gebied van SE.


Bekijk vacature

Technisch manager Water in Balans

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 08 maart, 2021
Uren: 32
Je bent binnen het programma Water in Balans verantwoordelijk voor techni- sche zaken op programmaniveau. Dit houdt in dat je op programmaniveau de rol van Technisch Manager vervult en daarmee het technisch management in de projecten afstemt en voedt met strategische en innovatieve elementen.


Bekijk vacature

Teammanager Inspecteren

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 08 maart, 2021
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van cluster Areaalbeheer samen met collega-teammanagers en onder verantwoordelijkheid van de clustermanager, voor de dagelijkse aansturing van de inspecteurs, toezichthouders en vergunning- verleners en voor het inspecteren van het proces.


Bekijk vacature

Adviseur Waterkwaliteit

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 08 maart, 2021
Uren: 32-36
Je geeft advies op het gebied van fysisch-chemische en chemische waterkwaliteit aan bestuurders en collega’s binnen het waterschap en zorgt ervoor dat dit verankerd wordt in plannen. Je volgt actief landelijke en Europese (beleids)ontwikkelingen en geeft daar betekenis aan voor Waterschap Limburg.


Bekijk vacature

Muskusrattenbeheerder

De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 22 maart, 2021
Uren: 36
Eerst volg je een interne opleiding van ongeveer een jaar in verschillende rayons. Voor een deel theorie, maar het merendeel van het vak leer je buiten in het veld. Nadat de opleiding is voltooid, ga je aan de slag als muskus- en beverrattenbeheerder. Je kan in ons hele werkgebied worden ingezet.


Bekijk vacature

Beleidsadviseur Gebiedscoördinatie

Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 01 maart, 2021
Uren: 36
Je vervult onder andere de rol van gebiedscoördinator van een van onze deelgebieden en coördineert voor- verkenningen die leiden tot onze Water Op Maat projecten. Je signaleert, inventariseert en analyseert relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.


Bekijk vacature

Programmabegeleider

HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 25 februari, 2021
Uren: 36
In je rol als Programmabegeleider ben je eerste aanspreekpunt van de Programmadirectie van het Hoogwater- beschermingsprogramma voor de beheerders. Je stuurt een integraal begeleidingsteam aan en analyseert de gegevens op kwaliteit en juistheid. Je beschikt over een integrale blik en bent rolvast.


Bekijk vacature

Strategisch beleidsmedewerker Watersystemen

Scheldestromen
Standplaats: Middelburg en Terneuzen
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 01 maart, 2021
Uren: 36
Ontwikkelen van duidelijke visie en strategie, samen met bestuur, management en collega’s. Regisseren en coördineren van de beleidsont- wikkeling voor watersystemen. Het adviseren van het bestuur, het management en de organisatie over het samenspel met partners en de uitvoering van complex dossiers.


Bekijk vacature

Elektrotechnicus

Scheldestromen
Standplaats: Eindewege
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 26 februari, 2021
Uren: 36
Je voert elektrotechnisch onderhoud en beheer uit op gemalen, zuiveringen en stuwen. Deze zijn voorzien van hedendaagse technieken. Een specialisme waar veel bij komt kijken en waar jouw elektrotechnische kennis goed van pas komt. Je kan op verschillende werkplekken worden ingezet.


Bekijk vacature

Applicatiebeheerder financien

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 05 maart, 2021
Uren: 18
Je bent verantwoordelijk voor up-to-date houden van de applicatie UBW. Dit doe je niet alleen, maar samen met 2 andere functioneel beheerders, die de operationele meldingen en vragen van gebruikers oppakken en de technisch (applicatie)beheerders, die de koppelingen met andere applicaties beheren.


Bekijk vacature

Adviseur waterketen

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 05 maart, 2021
Uren: 28-36
Wil je als waterketenexpert meer uit je werk halen? Met jouw kennis van en ervaring met onder andere BRP- en GRP-processen, de Omgevingswet en tactische planvorming ga jij meewerkend richting geven, adviseren en enthousiasmeren binnen de ‘waterketen’.


Bekijk vacature

Junior medewerker ecologie

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 25 februari, 2021
Uren: 28
Je hebt een belangrijke rol in praktische begeleiding van beheer, denk hierbij aan ecologisch advies rondom onderhoud van watergangen en waterkeringen. Samen met beheerders, projectleiders en onze (externe) samenwerkingspartners ga je het veld in voor advies op het gebied van natuurontwikkeling.


Bekijk vacature

Juridisch adviseur privaatrecht

Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 01 maart, 2021
Uren: 36
Je adviseert op het gebied van het aanbestedingsrecht, privaatrechtelijk bouwrecht en contractenrecht. Je toetst onder meer aanbestedingsdocumenten, contracten, correspondentie en voor- genomen besluitvorming aan de geldende wet- en regelgeving en/of intern beleid. Je bent daarbij proactief.


Bekijk vacature

Procesoperator

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 02 maart, 2021
Uren: 36
Je bedient installaties, controleert het procesverloop en werking van installaties met behulp van geauto- matiseerde besturingssystemen. Je signaleert en analyseert afwijkingen in water- en sliblijn en lost effectief storingen op. Je verricht eerstelijns onderhoud (o.a. smeer- en schoon- maakwerk).


Bekijk vacature