De waterschappen zijn altijd op zoek naar betrokken en deskundige mensen. Wil jij met ons meewerken aan een veilig en duurzaam Nederland? De waterschappen bieden goede arbeidsvoorwaarden en er zijn ook mogelijkheden voor stages.

Inkoopondersteuner

Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Binnendienst
Sluitingsdatum: 18 oktober 2023
Uren: 28-32
Je bent aanspreekpunt op gebied van inkoop voor collega’s. Je helpt met inkoopvragen en schakelt collega’s uit het team in als dat nodig is. Verder kun je denken aan beheer van aanbe- stedingskalender, dossiervorming, contractbeheer en het up-to-date houden van inkooppagina’s op intranet en website.


Bekijk vacature

Centraal contractmanager

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 12 oktober 2023
Uren: 32-36
Een aantal aangewezen medewerkers gaat de rol van contractbeheerder op zich nemen. Je gaat daarbij begeleiden. Soms betekent dit dat je helpt bij escalaties, maar ook dat je mensen uit hun oude denkpatronen haalt om deze nieuwe werkwijze te hanteren. Je voert zelf contractmanagement uit.


Bekijk vacature

Afdelingsmanager Projectbureau (PTO)

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 23 oktober 2023
Uren: 36
Als integraal manager van de afdeling projectmanagement, techniek en omgeving ben je verantwoordelijk voor de resultaten en de ontwikkeling van het team en voor de capaciteits- toedeling van de werkzaamheden. Je draagt bij aan de verdere professio- nalisering van het Projectbureau,


Bekijk vacature

Medewerker handhaving

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 16 oktober 2023
Uren: 36
Je houdt integraal toezicht op de naleving van specifieke wet- en regelgeving op het gebied van het onttrekken van grondwater en handhaaft zo nodig. Je houdt toezicht op een juiste uitvoering van de vergunningsvoorschriften en geeft advies voor het opleggen van heffingen van het geloosde grondwater.


Bekijk vacature

Technicus werktuigbouwkunde

Rivierenland
Standplaats: Betuwe - Rijk van Maas en Waal
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 11 oktober 2023
Uren: 36
Voorkomen storingen door corrigerend onderhoud en/of geplande preventieve onderhoudswerkzaamheden. Oplossen mechanische storingen aan onze technische installaties. Optimaliseren technische voorzieningen door installatieverbetering. Assisteren bij uitvoeren elektrotechnische onderhoudswerkzaamheden.


Bekijk vacature

Vakspecialist elektrotechniek

Rivierenland
Standplaats: Tiel - Thuis
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 11 oktober 2023
Uren: 36
Bevordert en bewaakt onderhoud- baarheid van nieuw te bouwen of te renoveren installaties. Dit vraagt zorgvuldigheid, proces volgend, aanspreken en doorpakken, met een brede praktijkervaring van het inhoudelijke werkveld. Kunnen beoordelen van programma van eisen en/of bestekken op deze aspecten.


Bekijk vacature

Muskusrattenbestrijder

Rivierenland
Standplaats: Ridderkerk, Sliedrecht, Dordrecht etc.
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 15 oktober 2023
Uren: 36
Speuren naar muskus- en beverratten en vangen in diverse grondsoorten en gebieden. Beheren en vervaardigheden vangmiddelen. Inzetten van een effectieve vangstrategie. Afhandelen van meldingen en klachten en verzorgen van administratie van gegevens. Afstemmen met teamleider waar je wordt ingezet.


Bekijk vacature

(AANKOMEND) ONTWERPSPECIALIST ELEKTROTECHNIEK

Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 15 oktober 2023
Uren: 36
Je ontwerpt samen met collega’s elektrotechnische (deel)installaties voor onze rioolwaterzuiverings- installaties, rioolgemalen en/of persleidingen. Je werkt mee aan een zo breed mogelijke aanpak, waarbij er naast de zuiveringsopgave ook oog is voor de digitale transformatie.


Bekijk vacature

KLAARMEESTER

Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 16 oktober 2023
Uren: 36
Je werkt op onze rioolwaterzuiverings- installaties van o.a. Leeuwarden (regio midden). Je zorgt dat onze rioolwater- zuiveringsinstallaties en de daarbij behorende persleidingen en gemalen optimaal werken. stelt verbeteringen van de procesvoering en de veiligheid voor.


Bekijk vacature

Projectmedewerker cultuurtechniek

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 10 oktober 2023
Uren: 36
Je maakt ontwerpschetsen, gedetailleerde bestekstekeningen, schrijft bestekken of functionele specificaties en stelt bestekbegrotingen op. Je stelt samen met collega’s van een projectteam het programma van eisen op voor een project, verricht project- administratie en bewaakt de voortgang.


Bekijk vacature

Onderhoudsmedewerker (met toezichthoudende taken)

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 06 oktober 2023
Uren: 36
Vanuit de regio het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas & Waal inventariseer e (groen)werkzaamheden, zoals RAW-bestekken, zodat je collega deze in de planning kan opnemen. Je controleert of het werk op de juiste wijze is uitgevoerd. Je bent veel buiten, maar ook digitaal bezig.


Bekijk vacature

Contractmanager – programmateam Hoogwaterbescher- mingsprogramma

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 10 oktober 2023
Uren: 36
Strategisch contractmanagement: moment en wijze waarop de markt wordt benaderd. Aanbesteden en contracteren: wijze waarop de aanbesteding en het contracteren vorm wordt gegeven. Contractbeheersing: contract- en kwaliteitsbeheersing tijdens de uitvoering van het contract.


Bekijk vacature

Documentbeheerder

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 08 oktober 2023
Uren: 36
In deze belangrijke functie faciliteer je jouw collega’s bij het up to date houden van de digitale technische documen- tatie van onze objecten, zoals een rioolwaterzuiveringsinstallatie of een rioolgemaal. Je gaat langs bij de objecten voor het krijgen van de benodigde informatie.


Bekijk vacature

Toezichthouder/- handhaver

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 10 oktober 2023
Uren: 32-36
Jouw taak is om er voor te zorgen dat wetten en regels rond (grond)water en waterkeringen worden nageleefd. Je doet dit niet alleen door toezicht te houden op verleende vergunningen en uitvoeren van periodieke bedrijfs- controles maar je stelt je ook dienstverlenend op om naleefgedrag te stimuleren.


Bekijk vacature

Financieel medewerker

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 09 oktober 2023
Uren: 20-24
Samen met collega’s de financiële processen binnen ons waterschap in goede banen leiden. Zo zijn jullie samen verantwoordelijk voor onder meer boekhouding, de interne controle, maand- en jaarafsluitingen en financiële rapportages. Het begeleiden van alle facturen van binnenkomst tot betaling.


Bekijk vacature

Toezichthouder/- handhaver agrarisch gebied

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 20 oktober 2023
Uren: 36
Volgens toezichtsplan controleren of agrarische bedrijven en tuinbouw- bedrijven zich houden aan wet- en regelgeving rondom oppervlaktewater en watersystemen. Naar aanleiding van meldingen (bedrijfs)activiteiten onderzoeken die de kwaliteit en toegankelijkheid van onze watersystemen beïnvloeden.


Bekijk vacature

Beleidsadviseur Digitale Transformatie

Unie van Waterschappen
Standplaats: Den Haag
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 07 oktober 2023
Uren: 32-36
Je bent verantwoordelijk voor de visie op digitale transformatie: de Vaarkaart, en zorgt voor bestuurlijke vaststelling, het ontwikkelen van producten die onder de Vaarkaart vallen en het verder brengen van het gedachtegoed van de Vaarkaart. Je signaleert vroegtijdig beleidsontwikkelingen.


Bekijk vacature

Medewerker financiële administratie

Unie van Waterschappen
Standplaats: Den Haag
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 15 oktober 2023
Uren: 36
Je beoordeelt en verwerkt zowel uitgaande als binnenkomende facturen. Je bereidt betalingen voor. Je verwerkt kas- en bankmutaties. Je beantwoordt vragen over inkooporders en facturen. Je beheert de mailbox van de administratie en je ondersteunt bij de accountantscontrole van de Unie.


Bekijk vacature

Medewerker salarisadministratie

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 09 oktober 2023
Uren: 24-26
Je maakt collega’s blij met jouw nauwkeurigheid. Omdat je samen met aantal andere collega’s verant- woordelijk bent voor tijdig uitbetalen van salarissen. Je bent betrokken bij genereren rapportages, maakt bij bijzondere personele situaties berekeningen en voert steekproefs- gewijs controles uit.


Bekijk vacature

Installatie verantwoordelijke – elektrotechnisch specialist

Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 16 oktober 2023
Uren: 36
Als Installatieverantwoordelijke (IV) zorg je ervoor dat elektrische veiligheid en continuïteit op orde is volgens wet- en regelgeving. Hiervoor ben je rechtspersoon van ons waterschap. Ook ga je als elektrotechnisch specialist elektrotechnische installaties of delen daarvan ontwerpen en realiseren.


Bekijk vacature

Specialist Werktuigbouw

Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 08 oktober 2023
Uren: 32-36
Je levert een bijdrage aan projecten voor de waterketen. Concreet gaat het hierbij om de renovatie en nieuwbouw van rioolgemalen en delen van rioolwaterzuiveringen. Je bent bij de projecten betrokken van begin tot eind: scopefase, ontwerpfase, inkoopfase, uitvoeringsfase en opleveringsfase.


Bekijk vacature

Coördinator Projecten

Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 09 oktober 2023
Uren: 36
Het evalueren en doorontwikkelen van projectmatig werken. Het vertalen van wetgeving en strategische keuzes rond thema’s als kwaliteitsborging, veiligheid, duurzaamheid en standaardisatie en het implementeren binnen projectmatig werken. Het proactief identificeren van verbeterkansen.


Bekijk vacature

Transitiemanager

Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 10 oktober 2023
Uren: 36
Je draagt inhoudelijk bij aan advisering over verduurzaming van waterschaps- taken. Je begeleidt managers bij transitie en helpt bij vergroten van wendbaarheid van medewerkers in verandering. Je weet houding en gedrag positief te beïnvloeden. Je werkt nauw samen met programmamanagers en anderen.


Bekijk vacature

GEBIEDSCOÖRDINATOR WADDENGEBIED

Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 08 oktober 2023
Uren: 36
Je zorgt voor verbinding met de verschillende belanghebbenden, zoals ministeries, gemeenten, provincies, natuurorganisaties en advies- commissies. Je speelt een cruciale rol bij gebiedsgericht werken zowel binnen als buiten onze organisatie. Je hebt een adviserende rol richting bestuur en directie.


Bekijk vacature

Omgevingsmanager

Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 05 oktober 2023
Uren: 24-36
Je brengt de belangen en wensen van alle stakeholders in kaart en geeft die zo goed mogelijk een plek in het project. Je weet goed om te gaan met de belangen van zowel de particuliere stakeholders als (grote) bedrijven en medeoverheden. Je komt met stakeholders tot goede overeen- komsten.


Bekijk vacature

Senior organisatieadviseur

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 06 oktober 2023
Uren: 36
Als senior organisatieadviseur ben je vanuit team P&O de gespreks- en sparringpartner voor ons waterschapsmanagementteam (WMT). Je adviseert het WMT gevraagd en ongevraagd over verandervraagstukken en organisatie-/inrichtingsvraag- stukken en hebt daarin een regisserende rol.


Bekijk vacature

P&O-adviseur

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 03 oktober 2023
Uren: 36
Als P&O-adviseur bied je hoogwaardig advies en ondersteuning op het gebied van alles dat met personeel te maken heeft. Je fungeert als een vertrouwde partner voor teamleiders en de medewerkers en draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van effectief HR-beleid.


Bekijk vacature

Veranderexpert risicomanagement

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 10 oktober 2023
Uren: 36
Je gaat de organisatie ondersteunen bij zowel de ‘going concern’ risico- management activiteiten als bij de implementatie van een integraal risico management framework. Dit betekent dat je risicomanagers ondersteunt bij het identificeren, beoordelen, mitigeren en monitoren van risico’s.


Bekijk vacature

Adviseur waterkeringen

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 10 oktober 2023
Uren: 36
Je bent de schakel tussen de versterkingsprojecten en de beheerorganisatie. Samen met jouw collega’s draag je er zorg voor dat de informatie van de dijkversterkings- projecten op de juiste wijze wordt opgeleverd en overgedragen aan de beheerorganisatie. Je adviseert HWBP-projecten.


Bekijk vacature

Peilbeheerder watersystemen

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 11 oktober 2023
Uren: 32-36
Een peilbeheerder die zorgt voor niet te veel, maar ook niet te weinig water. Samen met de collega’s van de buitendienst zorg je voor een optimale balans in het waterpeil. Alle beslissingen die jullie nemen doen jullie op basis van data uit het veld zoals dagelijkse weerupdates en modeluitkomsten.


Bekijk vacature

Applicatiebeheerder Office 365

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 09 oktober 2023
Uren: 32-36
De belangrijkste taak is uiteraard het beheer van de Office 365 applicaties, inclusief Teams, OneDrive, OneNote en MS Projects. Je werkt vanuit Topdesk en pakt meldingen op die betrekking hebben op het toekennen van rechten (bijvoorbeeld aan nieuwe mede- werkers). Met serviceaanvragen van collega’s.


Bekijk vacature

MANAGER FLORA EN FAUNA

Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 04 oktober 2023
Uren: 36
Je geeft op inspirerende wijze leiding (samen met coördinatoren) aan de vakgroep flora en fauna en bent verantwoordelijk voor diverse projecten. Je hebt oog voor (regionale en landelijke) ontwikkelingen binnen het vakgebied, handelt hier naar en weet deze te vertalen naar adviezen voor het bestuur.


Bekijk vacature

Beleidsadviseur grondzaken

Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 09 oktober 2023
Uren: 36
Je adviseert de projectteams, die werken aan de verschillende opgaven over de toe te passen grondstrategie en instrumenten. Je stelt langetermijn- visies op met betrekking tot grond- posities in relatie tot economische, maatschappelijke, juridische en ruimtelijke ontwikkelingen.


Bekijk vacature

Capaciteitsplanner

Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 15 oktober 2023
Uren: 36
Projecten verlangen naast professionele projectsturing ook inzicht in capaciteit die daarvoor nodig is en tijdige bijsturing op menskracht. Voor stabiele werkverdeling over de unit, zowel in de tijd als over de beschikbare capaciteit, organiseer je vroegtijdig inzicht in deze planning en capaciteit.


Bekijk vacature

Senior Netwerkbeheerder

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 03 oktober 2023
Uren: 36
Je werkt aan IT-infrastructuurprojecten en operationele initiatieven en hebt de verantwoordelijkheid voor hardwarevervanging en infrastructuurinstallaties voor verbeteringsprojecten. Je lost 2e- en 3e-lijns storingen op en biedt technische ondersteuning voor tactische en operationele initiatieven.


Bekijk vacature

Coördinator ICT Infra Beheer

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 03 oktober 2023
Uren: 36
Je leidt projecten of werkt mee aan (organisatiebrede) projecten en ziet toe op de voortgang en kwaliteit van de ICT-werkzaamheden. Je prioriteert en plant de inzet van mensen en middelen (resourceplanning). Je coacht (nieuwe) ICT-medewerkers, o.a. door gestructureerd overleg en goede communicatie.


Bekijk vacature