Nederland is gevormd door water en menskracht. Door de eeuwen heen is ons land zo aangepast dat het bestand is tegen de grillen van het water. Door goed waterbeheer houden wij onze voeten droog, hebben wij schoon water en is er niet teveel, maar ook niet te weinig water.
De waterschappen spelen een belangrijke rol bij het waterbeheer in Nederland.

1255

Het eerste waterschap

1255

Het eerste waterschap

Het is officieel! Graaf Willem II van Holland stelt in Leiden het Hoogheemraadschap van Rijnland in: het eerste waterschap van Nederland. Dit waterschap bestaat vandaag de dag nog steeds. Wist je dat vanaf het einde van de 16e eeuw de in Rijnland gebruikte lengte- en oppervlaktematen een standaard waren voor een groot deel van Nederland? In 1806 werd het Rijnlandse stelsel de officiële standaardmaat van het Koninkrijk Holland, totdat in 1810 het metrisch stelsel werd ingevoerd.

1407

Poldermolens

1407

Poldermolens

De eerste poldermolen wordt in gebruik genomen. Tot de komst van de stoomgemalen waren molens het belangrijkste hulpmiddel om polders droog te malen. Hierdoor kon land worden gewonnen, maar ook het risico van overstromingen nam af. In de Tweede Wereldoorlog werden molens ook wel als geheim communicatiemiddel gebruikt. Door de wieken in een bepaalde stand te zetten, werd gewaarschuwd voor een Duitse inval.

1421

Sint-Elisabethsvloed

1421

Sint-Elisabethsvloed

In de middeleeuwen was ons land, nog meer dan nu, overgeleverd aan de grillen van het water. Op 19 november 1421 worden de graafschappen Zeeland en Holland geteisterd door een grote overstroming, de Sint-Elisabethsvloed. Waarschijnlijk was de vloed niet eens zo hoog, maar door de Hoekse en Kabeljauwse twisten was het dijkonderhoud verwaarloosd. Hierdoor konden de dijken doorbreken.

1787

Stoomgemalen

1787

Stoomgemalen

In de Blijdorpse polder wordt het eerste stoomgemaal in gebruik genomen. Stoomgemalen maakten grotere projecten mogelijk: de stoomgemalen Leeghwater, Cruquius en Lijnden maalden tussen 1849 en 1852 het Haarlemmermeer leeg. Het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld is het Woudagemaal in Friesland. Dit gemaal staat op de Werelderfgoedlijst en komt alleen nog in actie bij extreem hoge waterstanden.
Bekijk het Woudagemaal in actie

1865

Vinger in de dijk

1865

Vinger in de dijk

Wie kent het verhaal niet van Hans Brinker? Onverschrokken behoedde de sluiswachterszoon zijn vaderland voor een watersnoodramp, door zijn vinger in het gat in de dijk te steken. Nou ja, zo weten veel mensen het met zekerheid te vertellen. Maar eigenlijk is Hans Brinker een personage uit een Amerikaans kinderboek uit 1865. Hans Brinker is inmiddels een symbool geworden van de Nederlandse volksaard. In Nederland staat iedereen klaar om elk lek te dichten.

1891

Wonen onder de zeespiegel

1891

Wonen onder de zeespiegel

Het laagste punt van Nederland ligt 6,76 meter beneden NAP. Dit punt ligt in de gemeente Zuidplas in Zuid-Holland. Het hoogste punt van Nederland ligt 877 meter boven NAP. Dit is een vulkaan op het eiland Saba. Saba maakt onderdeel uit van het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Het hoogste punt van het Europese deel van Nederland is de Vaalserberg in Limburg.
Benieuwd hoe hoog (of laag) jij woont?

1927

Oprichting Unie van Waterschappen

1927

Oprichting Unie van Waterschappen

De Nederlandse waterschappen verenigen zich in 1927 in een koepelorganisatie: de Unie van Waterschappen. De Unie van Waterschappen behartigt de belangen van de waterschappen in Den Haag en in Brussel en zorgt voor kennisuitwisseling en samenwerking tussen de waterschappen. Meer informatie vind je op de website van de Unie van Waterschappen.

1932

De Afsluitdijk

1932

De Afsluitdijk

Al in 1667 deed Hendrik Stevin een voorstel hoe “het gewelt en vergif der Noortzee uytter Verenigt Nederlant te verdrijven sy”. Eeuwenlang bleef deze gedachte te groots, maar op 28 mei 1932 wordt de Afsluitdijk, die de Zuiderzeekust beschermt tegen de Noordzee, in gebruik genomen. Cornelis Lely ontwierp in 1891 het eerste plan voor de afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee.

1953

De watersnoodramp

1953

De watersnoodramp

De stormvloed die ons land in de nacht van 31 januari op 1 februari trof, veranderde 165.000 hectare land in een rampgebied. Door de overstromingen kwamen grote delen van Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant onder water te staan en meer dan 1.800 mensen en tienduizenden dieren kwamen om het leven. Dat nooit meer! De waterschappen werken dag en nacht om Nederland droog te houden.

1958

De Deltawerken

1958

De Deltawerken

In de Deltawet van 1958 is geregeld dat door middel van dijkophogingen en het afsluiten van zeearmen een watersnoodramp zoals in 1953 wordt voorkomen. Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Er moet voortdurend gewerkt worden aan het veilig houden van ons land. Daarom is er het Deltaprogramma, dat er voor moet zorgen dat we veilig zijn tegen het water en dat we de komende eeuw genoeg zoet water hebben.

1980

Recreatie

1980

Recreatie

Lekker wandelen langs een beekje. Een kanotocht over de rivier. Fietsen op de dijk. Zeilen over de plas. Recreatie is voor de waterschappen een manier om hun werk onder de aandacht te brengen. Veel waterschappen hebben fiets-, kano- en wandelroutes uitgestippeld langs de mooiste plekjes in hun beheergebied. Kijk voor meer informatie op de website van jouw waterschap.

1986

Zuiderzeewerken

1986

Zuiderzeewerken

Op 1 januari 1986 wordt de provincie Flevoland opgericht, ook wel bekend van het Lowlands festival. Het gebied waar Lowlands wordt gehouden is in 1957 ontstaan in het kader van de Zuiderzeewerken, één van de grootste waterbouwkundige projecten ter wereld. In het Zuiderzeemuseum en het Nieuw Land Erfgoedcentrum is veel te zien over de geschiedenis van de Zuiderzee en het IJsselmeer.

1992

Waterschapswet

1992

Waterschapswet

In de Waterschapswet is bepaald dat alle inwoners van Nederland waterstaatszorg nodig hebben, hierover zeggenschap hebben en hier aan moeten meebetalen. In de wet staat ook dat alle taken op het gebied van die zorg bij de waterschappen moeten zijn ondergebracht.

2006

De dijk van de toekomst

2006

De dijk van de toekomst

Door klimaatverandering, bodemdaling en hoge veiligheidseisen zal Nederland fors moeten investeren om de kans op overstromingen klein te houden. Een nieuw soort dijk is nodig: de dijk van de toekomst. LiveDijken zijn bestaande dijken, uitgerust met sensorsystemen. Deze sensorsystemen meten de sterkte van deze dijken en voorspellen de toekomstige sterkte van de dijk. Zo draagt het sensorsysteem bij aan betere inspectie en beheer van de dijk.

2008

Creatief met afvalwater

2008

Creatief met afvalwater

De waterschappen willen hun werk duurzaam uitvoeren. Ze zijn altijd op zoek naar manieren om energie te besparen, terug te winnen en op een duurzame manier te produceren. Door met een nieuwe bril naar het traditionele waterzuiveringsproces te kijken, kwamen de waterschappen tot een uniek concept: de Energie en- Grondstoffenfabriek. In een Energiefabriek wordt energie gewonnen uit afvalwater. 

2010

Het Jeugdwaterschap

2010

Het Jeugdwaterschap

In 2010 kwamen voor het eerst 13 jongeren bij elkaar als het Jeugdwaterschap. Zij wilden de jeugd bewust kunnen maken van het feit dat het niet zo vanzelfsprekend is dat wij in Nederland met droge voeten en schoon water leven. Het Jeugdwaterschap wil het werk van de waterschappen en het belang van waterbeheer bij de jeugd onder de aandacht brengen.

2012

Nederland van Boven

2012

Nederland van Boven

Als iets de Nederlander heeft gevormd, dan is het wel de strijd tegen het water. Hoe veilig zijn we eigenlijk achter onze stoere dijken? Wat doen we eraan om ze goed te houden en wat kan er gebeuren als een zeedijk onverhoopt tóch doorbreekt? Van bovenaf bekeken ziet alles er anders uit. Je perspectief verandert. Impact wordt duidelijk. De VPRO maakte een prachtige serie met medewerking van de waterschappen.

2017

Van veel naar weinig

2017

Van veel naar weinig

Vroeger waren er wel duizenden kleine waterschappen. Die vele kleine waterschappen gingen fuseren om de taken te kunnen concentreren en zo beter aan de technische en financiële eisen te kunnen voldoen. In 1950 waren er nog 2.600 waterschappen en in 1980 was dat aantal verder teruggebracht naar 260 waterschappen. Op dit moment zijn er nog 21 waterschappen in Nederland.

2023

Waterschapsverkiezingen

2023

Waterschapsverkiezingen

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er weer waterschapsverkiezingen. De waterschappen zorgen in Nederland voor het regionale waterbeheer. Inwoners betalen hieraan mee door het betalen van waterschapsbelasting. Er spelen verschillende belangen op het gebied van natuur, recreatie, veiligheid, gezondheid, landbouw en ruimtelijke ordening. Door te stemmen kunnen inwoners meebeslissen over het waterbeheer in hun gebied.

2050

Werken bij de waterschappen

2050

Werken bij de waterschappen

Nederland bestaat voor een groot deel uit het deltagebied van de rivieren Rijn, Maas en Schelde. Dichtbevolkte rivierdelta’s zijn kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. De waterschappen willen ook de komende decennia zorgen voor een veilig Nederland met voldoende schoon water. De waterschappen zijn altijd op zoek naar betrokken en deskundige mensen. Wil jij ook meewerken aan een veilig en duurzaam Nederland?